Author Archives: luisepelle

Hvad mener vores lokalpolitikere om vindmøllerne?

Sparresholmgruppen vil vide, hvad det kommende byråd mener. Derfor har vi skrevet til de politikere, der stiller op i Næstved til kommunevalget d. 19. november 2013. Læs politikernes svar nedenfor:

Her først ordlyden af den mail, politikerne har svaret på:
Kære nuværende/kommende byrådspolitiker.

Vi skal som bekendt snart til kommune- og regionsvalg – men det er svært at tage stilling, når man ikke har noget at forholde sig til. I Sparresholmgruppen vil vi gerne vide, hvad du mener og vil arbejde for mht. til vindmølleprojekterne i Næstved kommune; det er et emne, der efterhånden optager mange borgere, og vi vil gerne bidrage til, at din holdning til emnet bliver synlig.

Du inviteres derfor til at skrive en kort tekst til vores hjemmeside. Dit bidrag vil, i uredigeret form, blive lagt ud på www.sparresholmgruppen.dk, som vi henviser til i et par annoncer, der vil blive indrykket i Næstved Bladet i den kommende tid. Vi vil derfor meget gerne have dit bidrag i en e-mail snarest, senest 9. november, på Sparresholmgruppen@gmail.com. Vi vil derefter sætte dit bidrag på hjemmesiden.

Bidraget kunne f.eks. indeholde dit svar på følgende spørgsmål:

1. Vil du som byrådskandidat arbejde for at udsætte vindmølleplanen i Næstved kommune, indtil helbredsundersøgelsen er afsluttet?

Sundhedsminister Astrid Krag har iværksat en undersøgelse af vindmøllers indflydelse på mennesker helbred. Se TV-indslag fra 30/6 på www.tvsyd.dk

2. Hvad er din mening om den økonomiske side af vindmølle-projekterne?
Vi ved ikke, hvordan vindmøllestrøm skal lagres. Allerede i dag producerer vi mere strøm, end vi kan bruge, når vinden blæser – og sælger det med tab til udlandet. Men som ejer af en vindmølle kan man tjene et tocifret millionbeløb på at stille en 3 megawatt-vindmølle på 150 m op på sin ejendom – for vindmøllernes naboer er det modsat: De får i bedste fald en meget lille erstatning for et herligheds- og ejendomsværditab, og huspriserne i området falder.

3. Hvor skal vindmøllerne stå og hvorfor netop denne placering?

3 megawatt vindmøller er 125-150 m høje – jo længere inde på land, de skal stå, desto højere skal de være for at fange vinden. En vindmølle, der står kystnært i Næstved kommune, producerer 30 % mere strøm end en vindmølle opstillet ved fx Sparresholm. Ikke desto mindre er næsten alle de udpegede placeringer i Næstved kommunes vindmølleplan inde i landet.

Vi vil gerne benytte lejligheden til endnu engang at gøre opmærksom på, at loven ikke pålægger kommunerne at sætte vindmøller op eller lave lokalplaner for dem. Det er fastslået af professor Peter Pagh fra Københavns Universitet og det samme har miljøministeren udtalt i samråd. Kommunerne er altså ikke tvunget til at opstille vindmøller.

Når byrådet vurderer det enkelte projekt, som man er gået i gang med at planlægge, er det byrådspolitikernes rolle at vægte ”fordele” og ulemper. Og hvis der vægtes på en måde, så projektet droppes, er der ikke nogen, der kan ’komme efter’ dem. En mølleopstiller i Syddjurs kommune har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over dette og fik ikke medhold.

Vi håber, at du vil bidrage til debatten. Vi skal modtage dit bidrag senest 9. november 2013.

Venlige hilsner
Erica Heyckendorff og Luise Pelle/Sparresholmgruppen

Vi har fået følgende svar:

 Søren Revsbæk – Vestre:
Tak for mailen med konkrete spørgsmål. Se mine svar i teksten:

1. Vil du som byrådskandidat arbejde for at udsætte vindmølleplanen i Næstved kommune, indtil helbredsundersøgelsen er afsluttet?

Svar: Ja. Jeg mener at undersøgelsen om lavfrekvent støj skal foreligge, før Næstved Byråd siger endeligt ja eller nej til lokalplaner for vindmøller.

2. Hvad er din mening om den økonomiske side af vindmølle-projekterne?

Svar: Som elforbrugere kommer vi til at betale en overpris for strøm og det tæller i hvert fald imod møllerne. Miljømæssigt kan man måske argumentere for mindre CO-2 udledning, men det ved jeg strengt taget for lidt om. For de som ejer en vindmølle må der være tale om en god forretning, med garanterede priser en række år. Det er også helt OK at nogen laver en god forretning på vindmøllerne, der er jo også mange ansat i vindmølleindustrien, men som samfundsniveau er jeg i hvert fald ikke i stand til at lave nogen klar afgørelse om det er god eller skidt.

3. Hvor skal vindmøllerne stå og hvorfor netop denne placering?

3 megawatt vindmøller er 125-150 m høje – jo længere inde på land, de skal stå, desto højere skal de være for at fange vinden. En vindmølle, der står kystnært i Næstved kommune, producerer 30 % mere strøm end en vindmølle opstillet ved fx Sparresholm. Ikke desto mindre er næsten alle de udpegede placeringer i Næstved kommunes vindmølleplan inde i landet.

Den overordnede vindmølleplan er udarbejdet af Teknisk Udvalg, så de byrådspolitikere der har arbejdet tæt med det, er mere kvaflificerede til at bedømme det.

Jeg sidder i Ejendomsudvalget som har med lokalplanerne at gøre og set fra min stol må man tage lokale bekymringer alvorligt, uanset om der allerede er vedtaget et overordnet kommuneplanstillæg. Derfor mener jeg at lokalplanerne skal udskydes indtil man kender resultatet af undersøgelsen om lavfrekvent støj.

vh
Søren RevsbækMichael Trevor Lancaster – Konservative:

Jeg personligt mener at vi i Danmark alt for enøjet har satset på vindenergi. ganske vidst er jeg tilhænger af husstands vindmøller hvor parcelhusejere under hensyn til naboer kan opsætte små vindmøller med vingefang under to meter direkte på eget tag, med egenproduktion for øje. Når det gælder store kommercielle vindmøller, mener jeg at Danmark har opstillet nok. De er uskønne og skæmmer vores landskab, de dræber trækfugle og de virker skadelige på såvel mennesker som dyr med deres reflekser og evige støj. Jeg er imod opstilling af vindmøller i Næstved kommune. Ikke fordi jeg er imod alternativ energi men fordi der bør udvikles andre indvindingsformer. Jeg personligt fik installeret en luft-vand varmepumpe i1978, og da den ikke kunne mere, fik jeg solceller. Jeg mener at vi i højere grad skal udvikle varmeindvindings teknolooi, solcelle teknik og brintteknologi.
Derfor:

1. Vil du som byrådskandidat arbejde for at udsætte vindmølleplanen i Næstved kommune, indtil helbredsundersøgelsen er afsluttet?
JA!

2. Hvad er din mening om den økonomiske side af vindmølle-projekterne?
Tvivlsom rent økonomisk og særdeles tvivlsom rent miljømæssigt. Jeg efterlyser på andet år et miljø regnskab på vindmøller efter den såkaldte Cradle to grave metode altså fra vugge til grav, eller fra lyset tændes på tegnestuen der skal konstruere møllen og til den ligger destrueret sorteret og klar til genbrug. Jeg tror ikke at det vil være et positivt regnskab over hele møllens levetid, der skal også medtages miljø omkostninger på service kørsel/sejlads, reservedele, smøremidler og deres produktion kort sagt alt hvad møllen afstedkommer af energiforbrug fra tanken opstår til genbrugspladsen.

3. Hvor skal vindmøllerne stå og hvorfor netop denne placering?
Det skal de ikke, vi har nok i landet. Flere møller er miljøforurening. Den forrykte ide at Danmark og dets befolkning kan redde jordens klima, eller at vi kan overbevise fx. Kina og USA om at de skal være miljørigtige er totalt latterlig og kan kun næres i Idealister uden realitets sans. Hvis Kina og USA ændrer deres miljøpolitik, er det fordi de selv erkender behovet, ikke fordi de ser på Danmark. At vi så har en teknologi de kan bruge er en anden kommerciel sag. Kommercielt skal vi dog passe på, vi kan ikke basere os på gammelkendt teknologi der snart er allemands eje. Vi skal være på forkant og ny udvikle metoder og teknologi ellers bliver vi hurtigt repræsentanter for forældet teknologi.

Amerikanske møller er under udvikling med 30% STØRRE EFFEKT, de er vandrette cylindre med en spiral formet rotor indeni og virker ved alle vindretninger og producerer ved selv svage luftninger. De er beregnede til montage på flade hustage. Den dag hvor vi producerer el på alle offentlige tage med såvel møller som solceller (udviklede så de virker som tagbeklædning og ligner den originale), og transformerer overskuds el til fx. brintteknologi, så kan vi overveje om der skal opføres flere møller til vands eller til lands.

Opstilling af vindmøller imod borgernes vilje ser jeg udelukkende som et eksempel på socialistisk tankegang hvor systemet går forud for borgeren.

Med venlig hilsen
Michael Lancaster
Byrådskandidat for Det konservative Folkeparti i Næstved Kommune.
Preben Petersen – Enhedslisten:

Til Sparresholmgruppen.

Min holdning til vindmøller på land er, at det skal vi have i et eller andet acceptabelt omfang.

Det er fint med havvindmølleparker, men også havområder er natur, som nogle steder er sårbart, og vi vil en dag støde på en begrænsning her. Der skal derfor suppleres med landvindmøller.

Jeg går dog ind for, at de steder, hvor der kan være tvivl om sundhedsfaren og støjgener, skal man afvente sundhedsstyrelsens undersøgelse i 2015. Er der steder, som ikke har disse gener, vil det være ok at gå igang før.

Hvis undersøgelsen ikke giver helt entydige svar, skal der planlægges med en god sikkerhedsmargin.

Financieringen , og dermed indtægterne for vindmøllerne, skal dog være langt mere på offentlige hænder, f.eks. i et kommunalt energiselskab, og udbydes til lokalbefolkningen. Vi skal ikke støtte store vindbaroner, som ikke har øje for lokale ønsker og interesser.

Uanset hvordan energien financieres idag, og at vi engang imellem bytter energi med lande med mere forurenende energiformer, så er det vedvarende energi vi skal satse på, og i tilknytning hertil en forskning i at bruge og gemme energien, f.eks. via intelligente el-målere, som kan fordele forbruget af el over døgnet og lægge noget store dele af energiforbruget på de tidspunkter, hvor energien produceres.

Preben Petersen
Kandidat for Enhedslisten i Næstved kommune.
John Lauritzen – Socialdemokratiet:

Kære Sparresholmgruppe

Tak for jeres mail, som jeg vil forsøge at svare lidt bredere på.

Og nogle vil måske se mit bidrag som et partsindlæg, fordi vores familie har 8 vindmølleandele i Sletkærgaard Vindmøllelaug; – har haft solfanger til varmt vand i flere år; – og har haft solpaneler siden sidste år.

Alt dette for at fortælle, at jeg er optaget af at udnytte sol og vind mest muligt for at undgå forurening; – for at spare på jordens ressourcer; – og for at være uafhængig af de store magtfulde olieselskaber.

Der er ingen tvivl om, at vindmøller til havs er mere energieffektive end møller inde i landet, men her vil jeg lade det være op til bygherren at vurdere, om det kan svare sig økonomisk.

Generelt har jeg det sådan, at den billigste løsning ikke altid er den bedste for mennesket, samfundet, miljøet mm. Nogen kan mene, at det er en lidt højrøvet holdning at have, men i vores rige del af verden bør vi have råd til at vælge den bedste løsning set på alle faktorer, hvis prisen ikke er urimelig høj.

De landskabelige og naturmæssige værdier påvirkes naturligvis af møller i denne størrelsesorden. Og Sparresholmplaceringen er nok ikke den, der falder bedst ind i landskabet. Men tag en tur op forbi Lund i Skåne og se, hvor flot møllerne trækker linjer i det store slettelandskab.

Mht helbredsundersøgelsen, så er jeg lidt spændt på, hvad den kan påvise. Sædvanligvis er jeg tilhænger af, at tvivlen kommer borgeren til gode. Men jeg må også sige, at ofte ser jeg, at argumenter af denne type, fremføres af mennesker, der har andre helt legitime interesser: “Vi vil ikke have møllerne her, så vi forsøger med alle argumenter”.

Principielt ser jeg helst store møller til havs, men kan man finde områder på land, hvor det er fornuftigt at placere disse møller, har jeg intet mod det.

Desværre er vindmøller ikke længere et græsrodsanliggende, som det var, da vi investere i vores små møller i Fensmark. Nu er det blevet forretningsmæssige konstruktioner, hvorved det folkelige engagement er forsvundet, hvilket jeg beklager. Jeg bliver nok betragtet som lidt naiv og lidt af en romantiker, hvad det angår.

Afslutningsvis skal jeg udtrykke min personlige vurdering: Sparresholmmøllerne kommer aldrig op at stå, for de består ikke VVM-testen.

Må jeg med fare for at blive misforstået ønske jer god vind – borgeres engagement i samfundsudviklingen kan vi ikke få for meget af!

John Lauritzen
Byrådsmedlem/Formand for Omsorgsudvalget
Næstved KommuneCathrine Riegels Gudbergsen – Venstre:

Hej

Et kort svar:

Ad. 1.
Man bør afvente den rapport
Ad.2.
Jeg mener at støtten er skæv. Det skal kunne betale sig at producere strøm uden støtte. Det gælder sådan set alle former for produktion
Ad.3.
Der hvor der er mest muligt vind

Mvh
Cathrine Riegels GudbergsenLars Hoppe Søe – Radikale:

Hermed svar fra undertegnede til jeres fremsendte spørgsmål:

1) Jeg kender ikke specifikt til undersøgelsen, men hvis centrale myndigheder anbefaler os at afvente nærmere undersøgelser, så skal vi selvfølgelig gøre det.

Men ellers så synes jeg, at det er vigtigt, at vi fremmer vindmølleprojekter, da vedvarende energi har mange positive effekter (også på folkesundheden).

2) Jeg har det fint med, hvis de, som opsætter vindmøllerne tjener penge på deres store investering. Det er også vigtigt, at lokalområdet får mulighed for at investere i vindmøllerne, hvis de ønsker det. Og den mulighed eksisterer. Det kan forhåbentlig også hjælpe med til at gøre det lettere at leve med møllerne.

3) Hvor vindmøllerne står, skal jeg ikke blande mig i. Vi har i byrådet vist muligheder for opstilling af vindmøller i Næstved Kommune. Hvis nogle ønsker at opstille vindmøller, så starter en nærmere undersøgelse af, om projektet lever op til lov og miljøkrav. Og vindmøller skal naturlig ikke opstilles, hvis de ikke kan leve op til alle de støj, afstand, skyggevirkninger, miljøkrav og meget mere som skal indtænkes i vindmølleprojekter. Og i den forbindelse vil foregå en omfattende høring, som man naturligvis skal tage alvorligt. Vi har allerede i forbindelse med udpegningen af nogle områder haft nogle forbehold, som vil blive yderligere belyst i eventuelle undersøgelser.

PS Alle byrådets partier stemte for vindmøller i større eller mindre omfang. Det er positivt, at vi arbejder for at omlægge vores energiforsyning til vedvarende energikilder. Det arbejde vil Radikale Venstre fortsætte med.

Venlig hilsen
Lars Hoppe SøeNiels Kjeldberg – Dansk Folkeparti:

Efter Dansk Folkepartis mening skal kæmpevindmøller ikke stå på land, men på havet. Den seneste tids diskussioner vedrørende helbredsrisici ved naboskab til kæmpevindmøller og lavfrekvens bekræfter kun, at kæmpevindmøller på land giver for mange problemer.

Dansk Folkeparti er desuden meget skeptisk overfor troværdigheden af en sundhedsundersøgelse; der er utallige eksempler på meget tendentiøse undersøgelser, der kun har til hensigt at fremhæve vindmøller positivt.

Derudover forhindrer kæmpevindmøller byudvikling i de landsbyer, de placeres i nærheden af. Fx vil opstilling af kæmpevindmøller ved Holmegaard betyde, at lokalplanen for er nyt boligområde sydøst for Fensmark skal ændres og reduceres.

I stedet for at placere kæmpevindmøller på land vil Dansk Folkeparti arbejde for, at Næstved Kommune går sammen med nabokommuner om at placere vindmøller i Smålandshavet. Fx findes der områder, som ved lavvande er synlige og kun har omkring 1 meter vand ved daglig vande. Dér vil det ikke være vanskeligt at placere vindmøller, og det vil være det mest optimale sted vindressourcemæssigt.

Dansk Folkeparti/Niels D. Kelberg

 

Thomas Jerry Palmskov – Dansk Folkeparti:

Nej til hav-vindmøller på land, de ødelægger vores landskab og giver store gener for naboerne.

Thomas Palmskov
Byrådsmedlem i NæstvedBjørn Bjerking – Nyt Næstved:

Kære Sparresholm Gruppen

Mit svar er som følgende.

Mit grundlæggende mantra er at alle beslutning skal tages på et velbegrundet og oplyst grundlag, og at der ikke igangsættes etablering af ny vindmølle projekter i Kommune før der er gennemført den iværksatte helbredsundersøgelse, i øvrigt skal ingen beslutninger gennemføres uden at der foreligger udtagelse og inddragelse af lokalgruppe og de lokalbeboer som vil være berørt af sådan vindmølle projekter eller for den sag skyld tilsvarende projekter i kommunen. I øvrigt vil jeg henvis til oplæg for mit kandidatur til nyrådet.

Med venlig hilsen
Bjørn Bjerking
Kandidat til Byrådet
Nyt Næstved.
http://sparresholmgruppen.dk/wp-content/uploads/2013/11/BjørnBjerking_Mit-mantra.pdfHans Jørgen Parling – Nyt Næstved:

Hej

I går onsdag den 6. november var jeg til vælgermøde i tappernøje, et emne som fyldte meget den aften, vindmølle-projekt syd for St. Røttinge. Mener at der var en dame tilstede som er fra jeres gruppe, men er ikke sikker, vores mening er kort og godt, der bliver ikke opstillet havvindmøller på landjorden i Næstved kommune med stemmer fra NYT NÆSTVED.

Med Venlig Hilsen
Hans Jørgen Parling
NYT NÆSTVEDBo Wærn Kristensen – Enhedslisten:

Her er mine besvarelser på de stillede spørgsmål.

1. Vil du som byrådskandidat arbejde for at udsætte vindmølleplanen i Næstved kommune, indtil helbredsundersøgelsen er afsluttet?
Den vindmølleplan som gælder for Næstved kommune, er efter min mening ikke tidssvarende. Derfor bør den vindmølleplan som foreligger i Næstved kommune tages af bordet og der skal laves en ny plan, en plan som tager hensyn til menneskers helbred.

2. Hvad er din mening om den økonomiske side af vindmølle-projekterne?
Den strøm som vindmøller producerer og som ikke kan sælges med fortjeneste, bør efter min mening ikke give tilskud. Det kan ikke passe, at vi skal spare alle andre steder i samfundet og så give tilskud til noget som giver underskud. Man burde lave et internationalt kvotesystem lige som man har fiskekvoter bør der være kvoter for hvor meget strøm der bliver produceret,

3. Hvor skal vindmøllerne stå og hvorfor netop denne placering?
Efter min mening bør der ikke placeres ret mange vindmøller på landjorden længere, når der kan produceres 20 – 30 % mere strøm ved at placere dem ude på vandet. Det er måske dyrere, at placere vindmøllerne i vandet men det er jo kun hvis du beregner det ud fra et økonomisk synspunkt. Det menneskelige synspunkt bør altid have første prioritet efter min og Enhedslistens mening.

Venlig hilsen
Bo Wærn KristensenPeter H. L. Mortensen – Nyt Næstved:

Vil du som byrådskandidat arbejde for at udsætte vindmølleplanen i Næstved kommune, indtil helbredsundersøgelsen er afsluttet?: 
JA 

Hvad er din mening om den økonomiske side af vindmølle-projekterne?
Det må jeg indrømme, at jeg ikke har sat mig 100 % ind i – jeg syntes det vil være bedre at sætte nogle solceller op på skoletagene, i Rådmandshaven m.v.

Hvor skal vindmøllerne stå og hvorfor netop denne placering?

Havvindmøller høre til på havet !!

mvh.
Peter H. L. Mortensen
Nyt Næstved

Undskyld de korte svar !!Jørgen Nielsen, Thor Temte og Søren Dreier – Enhedslisten:

Kære Sparresholmgruppe

Her følger svar på jeres spørgsmål vedr. opsætning af store vindmøller fra Enhedslistens opstillede kandidater nr. 1, 2 og 3 på listen.

1. Ja, der skal ikke sættes store vindmøller op, før vi kan få sikkerhed for, at der ikke er negative konsekvenser for borgernes helbred.

2. Vedr. de vindmøller, der allerede er opstillet, skal vindmølleejeren betale relevant erstatning (ikke kun symbolske beløb) til de borgere, der bliver berørt af generne.

3. Som det ser ud nu, er der sandsynligvis kun få steder i Danmark, hvor man kan opsætte de store vindmøller uden gener for mennesker og dyr eller uden at ødelægge landskabsværdier. Derfor skal de ud på havet! Under alle omstændigheder skal den lokale mening om sagen vægtes højt.

Tak for jeres flotte arbejde for at gøre opmærksom på et stort – men ofte overset problem. Hvis vi kommer i Byrådet, har vi en større chance for at trænge igennem med synspunkterne og fortsætte kampen.

Med venlig hilsen
Thor Temte, Søren Dreier og Jørgen Nielsen Kandidater for Enhedslisten, NæstvedKim Poulsen – Social Balance:

Kære Erica og Luise

Jeg har tidligere i et læserbrev i Sjællandske givet udtryk for mine holdninger til kæmpevindmøller.

De holdninger har jeg naturligvis stadigvæk, det vil sige, at jeg under ingen omstændigheder kan stemme for, at vindmølleplanen gennemføres, før sundhedsministerens undersøgelse af vindmøllers indflydelse på mennesker og dyrs helbred foreligger.

De helbredsmæssige forhold kommer forud for alt andet, også alternativ energi.

Jeg er ikke specialist i den økonomiske side af sagen, men lad mig slå fast, at opstilling af kæmpevindmøller aldrig skal ske for at enkeltpersoner skal tjene penge på det, samtidig med at andre mister penge på deres ejendom og naturoplevelser og herlighedsværdi forringes.

Hvis vindmøllerne så samtidig producerer mere strøm, end vi skal bruge, og at vi sælger overskudsstrømmen med underskud, ja så er det rent galimatias.

Skal der endelig opstilles kæmpevindmøller, så skal de naturligvis opstilles langs vores kyster, hvor de ikke generer mennesker helbredsmæssigt, og placeringen skal være så langt fra kysten, at de heller ikke ødelægger vores visuelle oplevelser.

Kim Poulsen
Liste H – Social BalanceWillem van Hees – Liberal Alliance:

1:
Ja, selvfølgelig skal man afvente resultatet af helbredsundersøgelsen.

2:
Den økonomiske side af vindmølleprojekter ser sådan ud: Nogle få tjener enorme summer på bekostning af naboerne og landskabet. Samfundsøkonomisk er der tale om en katastrofe. Udgifterne til vindmøllestrøm vil holde dansk økonomi i et jerngreb mange år frem i tiden. Naboerne til vindmøllerne lider store tab.

3:
Udpegningen af vindmølleområderne er noget værre makværk, så enkelt kan det siges. Placeringerne er blandt de vindressourcemæssigt ringeste i Danmark.

Venlig hilsen
Willem van HeesHenrik Rasmussen – Socialdemokratiet:

Kan godt se det fornuftige i at sætte møller på land men det skal være steder hvor det ikke er til ulempe for menesker og ikke før man kender det fulde omfang af de bivirkninger det har ellers er det måske best at sætte dem ved kysten

hilsen
Henrik RasmussenAnette Brix – Konservative:

Til Sparresholmgruppen

Et Konservativt svar…med henvisning til nedennævnte spørgsmål

Ad 1: Ja,

Ad 2: Den væsentligste årsag til opstilling af vindmøller er, at Danmark skal overgå til mere og mere vedvarende energi.

Private lodsejere, som investerer i vindenergi, satser selvfølgelig på overskud. De har pligt til at udbyde andele af/i projekter til kostpris, så lokalbefolkningen også har mulighed for at blive medejere – og få del i overskuddet.

Ad 3: Vindmøller bør stå hvor vinden blæser, hvor det ikke giver væsentlige gener for naboer og hvor økonomien er sund.

Med venlig hilsen
Anette Brix
Det Konservative Folkeparti i NæstvedDiego Gugliotta – Venstre:

Har fundet Jeres spørgsmål på nettet og her kommer mine svar:

1. Vil du som byrådskandidat arbejde for at udsætte vindmølleplanen i Næstved kommune, indtil helbredsundersøgelsen er afsluttet?

Svar: Absolut JA. Vi skal vente på at Sundhedsministeriet afslutter undersøgelsen.

2. Hvad er din mening om den økonomiske side af vindmølle-projekterne?

Svar: Vindmøllerindustrien bidrager med, så vidt jeg husker, ca. 50.000 danske arbejdspladser og store eksport indtægter. Jeg vil passe meget på, ikke at være medvirkende til at nedsætte vores chancer for at den del af industrien bliver ved med at vokse. Vi skal kigge på det samlet billede. Vindmøllerindustrien skal fortsat støttes, for det er vigtigt for Danmark.

3. Hvor skal vindmøllerne stå og hvorfor netop denne placering?

Svar: Så længe vindmøllerne ikke er til gene for eventuelle naboer, og i øvrigt efter godkendte og positive VVM undersøgelser, det vil se, at indvirkning på miljø, mennesker og natur er blevet vurderet og fundet acceptable for en given placering, skal det være op til ejerne at bestemme placering, jeg føler ikke jeg skal blande mig i andres investeringer. Personligt foretrækker jeg dog at placere møllerne på havet.

mvh
Diego Gugliotta (V)
Byrådskandidat i NæstvedGitte Carlsberg – Konservative:

Kære Sparresholm-Gruppen

Anette Brix har svaret for den konservative gruppe, og jeg er meget enig i hendes svar til jer.
Vi håber, at alle partier vil stå ved bekymringen også efter valget :o )

Med venlig hilsen
Gitte Carlsberg

 

 

 

Hvem har styr på vindmøllerne?

Folketinget har besluttet, at der skal opstilles 600 megamøller. Udover at skæmme naturen bliver det en dyr fornøjelse for de danske el-forbrugere og skatteydere. Det skriver seniorforsker Mads F. Hovmand, hvis rapport om kæmpevindmøller blev fremhævet af Claes Kastholm Hansen søndag i “Læst og påskrevet”.
Læs Mads Hovmands kronik i Berlingske d. 13. august 2013 her
Læs Claes Kastholm Hansens kommentar i “Læst og påskrevet” her

Gætterier om vind

Som Henrik Vinther skriver i Sjællandske 16. maj, så kan tal tolkes på mange måder: Henrik Vinther skriver, at “kun” en ud af tre husstande indenfor 500-750 m, og “kun” en ud af fire husstande indenfor 750-1000 m er “i høj grad” generet af vindmøllestrøjOmregnet i procenttal er det henholdsvis 30 og 25, og det er efter vores mening rigtig mange naboer…
Læs Sparresholmgruppens indlæg d. 30. maj 2013 her