Støt Foreningen mod vindmøller ved Sparresholm

Støt foreningen med et medlemskab

Det koster 150 kr. om året at være medlem af forenigen. De første 100 kr. går til foreningens medlemsskab af “Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller” (stilhed.eu) og de resterende 50 kr. bidrager til at dække en del af vores udgifter.

DET PRAKTISKE
Indbetal beløbet til Danske Bank
Reg. nr. 1551
Konto nr. 11194389

VIGTIGT
Husk at sende en e-mail til sparresholmgruppem@gmail.dk, når du har indbetalt beløbet, så vi kan bekræfte modtagelsen og sende dig information om foreningens aktiviteter fremover. Oplys os venligst om:

 • Fornavn og efternavn
 • Adresse
 • Email adresse

Store og små beløb modtages med tak

Har du ikke lyst til at være medlem af foreningen, er du velkommen til blot at støtte vores aktiviteter med et beløb på ovennævnte kontonummer. Beløbet vil bidrage til at dække foreningens løbende udgifter.

Foreningens formål og vedtægter

Vedtægter for Foreningen mod vindmøller ved Sparresholm

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1:
Foreningens navn er: ”Mod vindmøller ved Sparresholm (Sparresholmgruppen)”.
 

Stk. 2:
Foreningens hjemsted er formandens adresse.
 

§ 2 Formål

Stk. 1:
Foreningens formål er:

 • at beskytte beboere i nærheden af vindmøller og andre tekniske anlæg mod eventuelle negative påvirkninger fra disse anlæg.
 • at rådgive og støtte lokale grupper/beboere i nærheden af vindmøller, med tilhørende tekniske anlæg, i deres bestræbelser på at bevare deres tilværelse så uforstyrret af vindmøller som muligt
 • at påvise og oplyse om faktuelle gener som vindmøller udsætter naboer for i form af støj, skyggekast, tab af ejendomsværdi, helbredsrisiko m.v.
 • at arbejde for ændret lovgivning, og derved sikre berørte naboer til vindmøller på land og/eller til vands mod urimelige gener fra vindmøller
 • at arbejde for støjbegrænsninger for vindmøller ved alle vindhastigheder, og at de sidestilles med anden støjende aktivitet
 • at indsamle og dele objektiv viden om vindmøller, forskning i dette og beslægtede emner samt relevant lovgivning
 • at udarbejde, vedligeholde og formidle materiale og erfaringer, som kan være til støtte for naboer til vindmøller
 • at arbejde mod ødelæggelse af landskabs-, natur- og kulturværdier, som følge af opstillingen af vindmøller 

Stk. 2:
Foreningen er tværpolitisk
 

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1a:
Som medlemmer kan optages enhver person eller husstand som har lyst og vilje til at støtte foreningens formål.
 

Stk. 1b:
Alle medlemmer skal godkendes til optagelse af bestyrelsen ved mindst 2/3 flertal. Årsag til evt. udelukkelse kan f.eks. være begrundet formodning om inhabilitet/modstridende interesser. Dette gælder også hvis der er tale om interesser hos den nærmeste familie.
 

Stk. 1c:
Der kan kun være 1 medlemskab (1 stemme) for hver husstand/familie. Alle personer i pågældende husstand over 18 år kan repræsentere husstanden.
 

Stk. 2:
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen eller ved underskrift på en tegningsliste eller indmeldelsesblanket. Stemmeberettiget medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
 

Stk. 3:
Medlemmer med stemmeret betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet kan også betales én gang årligt forud. Forinden generalforsamlingens afholdelse skal kontingent for hele året være indbetalt.
 

Stk. 4:
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til formand / kasserer. 
Eventuelt forudbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af foreningen. 

Stk. 5:
Bestyrelsen kan nægte optagelse af eller udelukke medlemmer, der modarbejder foreningens formål. Medlemmer der udelukkes, har ret til at få afgørelsen indanket for generalforsamlingen.  

§ 4 Medlemskab af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

Stk. 1:
Generalforsamlingen kan ved simpelt flertal beslutte et medlemskab af Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Hvis et medlemskab besluttes, vælges 1 repræsentant og 1 suppleant for 1 år ad gangen.
 

Stk. 2:
Repræsentanten, eller i dennes fravær, suppleanten, har stemmeret i Landsforeningen på vegne af ”Mod vindmøller ved Sparresholm (Sparresholmgruppen)”. Således er det repræsentanten / suppleanten, der stemmer på Landsforeningens generalforsamling.
 

Stk. 3:
Repræsentanten, eller i dennes fravær, suppleanten, er ansvarlig for udveksling og formidling af information i relation til og fra Landsforeningen.
 

Stk. 4:
Beslutninger der har økonomisk betydning for ”Mod vindmøller ved Sparresholm (Sparresholmgruppen)”, og som er vedtaget i Landsforeningens regi, skal – for at have virkning over for Landsforeningen – også vedtages med simpelt flertal blandt alle husstande (medlemmer) i ”Mod vindmøller ved Sparresholm (Sparresholmgruppen)”.
 

§ 5 Generalforsamlingen

Stk. 1:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2:
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 1. kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden, ved brev eller e-mail til medlemmerne eller ved annoncering i lokale aviser.
 

Stk. 3:
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen, er alle myndige medlemmer, der forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 

Stk. 4:
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af a) dirigent b) referent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og giver oplæg til budget og drøftelse af foreningens økonomi

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent for det nye foreningsår

7. Valg af formand

8. Valg af 5- 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

10. Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller

11. Eventuelt 

Stk. 5:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 

Stk. 6:
Forslag om vedtægtsændringer der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før den ordinære generalforsamling.
 

Stk. 7:
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 

Stk. 8:
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog altid ved personkampvalg, eller når det begæres af minimum 3 stemmeberettigede mødedeltagere.
 

Stk. 10:
Formandsvalg gælder for 1 år. Bestyrelses- og revisorvalg gælder for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
 

Stk. 11:
Ved den stiftende generalforsamling, skal der først vælges ca. 50 % navngivne bestyrelsesmedlemmer til en 2-årig valgperiode, Resten vælges for 1-årig valgperiode. 
 

Stk. 12:
Efter en generalforsamling udarbejdes et referat, der gøres medlemmerne bekendt senest 3 uger efter generalforsamlingen. Referatet er godkendt hvis bestyrelsen ikke modtager skriftlig indsigelse senest 4 uger efter generalforsamlingen. Referatet skal altid oplyse den øjeblikkelige sammensætning af bestyrelsen, inkl. fordelingen af tillidsposter.
 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer kollektivt fremsætter skriftligt begrundet anmodning herom. I sådanne tilfælde, skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens/bestyrelsens kendskab.
 

Stk. 2:
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
 

§ 7 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1:
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4-6 medlemmer.
 

Stk. 2:
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 

Stk. 3:
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer, sekretær, samt øvrige tillidshverv bestyrelsen måtte finde nødvendig. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4:
Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden – eller i dennes fravær næstformanden. I sådanne tilfælde, afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.
 

Stk. 5:
Der skal, som minimum, afholdes 4 bestyrelsesmøder om året og der skal foreligge bestyrelsesgodkendte referater.
 

Stk. 6:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller 2/3 af bestyrelsen er til stede.
 

Stk. 7:
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed afgør formanden udfaldet af en afstemning i bestyrelsen.
 

Stk. 8:
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
 

§ 8 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 

Stk. 2:
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen, for budget samt regnskab.
 

Stk. 3:
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
 

Stk. 4:
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 

§ 9 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1:
Foreningen tegnes udadtil, ved underskrift af formanden og/ eller kassereren. Foreningen kan ikke optage lån.
 

Stk. 2:
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser foreningen, eller dens repræsentanter måtte indgå, med mindre hvert enkelt medlem på forhånd har indvilget på vegne af deres husstand med deres underskrift.
 

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1:
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på den ordinære generalforsamling.
 

Stk. 2:
Vedtægtsændringer træder i kraft, med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.
 

§ 11 Opløsning

Stk. 1:
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
 

Stk. 2:
Ved opløsning doneres foreningens aktiver efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.
 

********** 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. november 2012.